Overall Game Props Streak Leaderboard: Active

NameRecordUnits
1JTSnow4091JTSnow40916-0-0(100%)+452
2rthill08rthill085-0-1(83.3%)+410
3mdavis64mdavis644-0-0(100%)+352
4SamRothstein84SamRothstein844-0-0(100%)+348
5ShazninderShazninder4-0-1(80%)+297
6aboogz24aboogz243-0-0(100%)+291
7DunkOnKidsAtTheYMCADunkOnKidsAtTheYMCA3-0-0(100%)+272
8TheGamblaNFLTheGamblaNFL3-0-0(100%)+270
9frisbeediverfrisbeediver3-0-1(75%)+246
10lj1047lj10473-0-0(100%)+246
11JoelHD82JoelHD823-0-0(100%)+237
12harrybeanbagharrybeanbag3-0-0(100%)+232
13Scotty0913Scotty09132-0-0(100%)+203
14Zrollins22Zrollins222-0-0(100%)+201
15wyokaulwyokaul2-0-0(100%)+197
16Boosiebeastbak33Boosiebeastbak332-0-0(100%)+192
17db730db7302-0-0(100%)+192
18bradyangusbradyangus2-0-0(100%)+189
19breplus5breplus52-0-1(66.7%)+187
20futbol34futbol342-0-0(100%)+184
21GoatModeGoatMode2-0-0(100%)+184
22MattBradyMattBrady2-0-0(100%)+182
23Gunstar10Gunstar102-0-0(100%)+181
24VitsanityVitsanity2-0-0(100%)+181
25DA979DA9792-0-0(100%)+179