Overall Game Props Streak Leaderboard

NameRecordUnits
1miguelnochemiguelnoche9-0-0(100%)+2,220
2DunkOnKidsAtTheYMCADunkOnKidsAtTheYMCA7-0-0(100%)+1,699
3ryno223223ryno2232237-0-0(100%)+1,956
4leaman33leaman336-0-1(100%)+618
5NoClueNoClue6-0-0(100%)+705
6JTSnow4091JTSnow40916-0-0(100%)+549
7dbacchusddsdbacchusdds6-0-1(100%)+2,146
8meansy53meansy536-0-1(100%)+3,714
9spinny77spinny776-0-0(100%)+878
10EddieCheeks29EddieCheeks296-0-0(100%)+1,289
11skywalker7867skywalker78675-0-0(100%)+596
12hillw1341hillw13415-0-0(100%)+633
13rthill08rthill085-0-1(100%)+410
14YijYij5-0-1(100%)+525
15ShazninderShazninder5-0-1(100%)+1,030
16WhitehorsePKWhitehorsePK5-0-1(100%)+663
17pickz123pickz1234-0-0(100%)+998
18boysoffallboysoffall4-0-0(100%)+1,306
19tvv2tvv24-0-0(100%)+435
20ebeimfohrebeimfohr4-0-0(100%)+426
21minnich2winitminnich2winit4-0-1(100%)+473
22dss5022dss50224-0-0(100%)+695
23SamRothstein84SamRothstein844-0-0(100%)+348
24Afrish7Afrish74-0-1(100%)+379
25ChendarBobChendarBob4-0-1(100%)+620