NHL Total Streak Leaderboard

NameRecordUnits
1tw87tw876-0-0(100%)+497
2yismanyisman6-0-0(100%)+475
3ThelezakThelezak5-0-0(100%)+434
4bodysurfoceansidebodysurfoceanside5-0-1(100%)+1,269
5pluk8922pluk89225-0-0(100%)+692
6badkaseybadkasey4-0-0(100%)+461
7SlaminSamSlaminSam4-0-1(100%)+524
8jaylon94jaylon944-0-0(100%)+353
9dbacchusddsdbacchusdds4-0-1(100%)+1,004
10OkieJLoveOkieJLove4-0-0(100%)+336
11harrybeanbagharrybeanbag4-0-0(100%)+345
12ManaLeak101ManaLeak1013-0-0(100%)+291
13spinny77spinny773-0-1(100%)+1,534
14dankToasterdankToaster3-0-1(100%)+524
15nplumb27nplumb273-0-2(100%)+279
16andro1dandro1d3-0-0(100%)+340
17Kamsdad70Kamsdad703-0-0(100%)+277
18sochoicesochoice3-0-0(100%)+452
19mtroach91mtroach913-0-0(100%)+520
20prater715prater7153-0-1(100%)+479
21ihorpochayihorpochay3-0-1(100%)+248
22EW7EW73-0-0(100%)+273
23kempboykempboy3-0-0(100%)+511
24Ryflo428Ryflo4282-0-0(100%)+170
25Schnee1985Schnee19852-0-0(100%)+493