NFL Moneyline Streak Leaderboard: Last Week

NameRecordUnits
1eddycasheddycash1-0-0(100%)+81
2WhitehorsePKWhitehorsePK1-0-0(100%)+80