NFL Game Props Streak Leaderboard

NameRecordUnits
1DunkOnKidsAtTheYMCADunkOnKidsAtTheYMCA7-0-0(100%)+987
2fab5umichfab5umich6-0-1(100%)+1,225
3don_cubanodon_cubano3-0-0(100%)+254
4rockyrocky3-0-1(100%)+674
5NoClueNoClue3-0-0(100%)+309
6rsillerrsiller3-0-0(100%)+258
7dbacchusddsdbacchusdds2-0-0(100%)+274
8WhitehorsePKWhitehorsePK2-0-0(100%)+169
9Maselyk7Maselyk72-0-0(100%)+261
10Boosiebeastbak33Boosiebeastbak332-0-0(100%)+182
11EddieCheeks29EddieCheeks292-0-0(100%)+181
12stephenpurdystephenpurdy2-0-0(100%)+178
13ryno223223ryno2232232-0-0(100%)+586
14web4master916web4master9162-0-0(100%)+181
15spinny77spinny772-0-0(100%)+528
16miguelnochemiguelnoche2-0-0(100%)+158
17MattBradyMattBrady2-0-0(100%)+182
18SammyJ91SammyJ911-0-0(100%)+91
19SharpShamusSharpShamus1-0-0(100%)+168
20jojo491048jojo4910481-0-0(100%)+91
21BenAlmightyBenAlmighty1-0-0(100%)+87
22parksldparksld1-0-0(100%)+75
23Ross21Ross211-0-0(100%)+80
24KthumbsKthumbs1-0-0(100%)+91
25monkeywranglermonkeywrangler1-0-0(100%)+91