NBA Game Props Streak Leaderboard

NameRecordUnits
1pickz123pickz1235-0-0(100%)+998
2hillw1341hillw13415-0-0(100%)+633
3ChendarBobChendarBob4-0-1(100%)+534
4web4master916web4master9164-0-0(100%)+620
5awburner3awburner34-0-0(100%)+325
6leaman33leaman334-0-0(100%)+327
7SharpShamusSharpShamus3-0-0(100%)+609
8ovosweissovosweiss3-0-0(100%)+266
9TheGamblaNFLTheGamblaNFL3-0-0(100%)+270
10DunkOnKidsAtTheYMCADunkOnKidsAtTheYMCA3-0-0(100%)+444
11JBX3JBX33-0-0(100%)+261
12miguelnochemiguelnoche2-0-0(100%)+254
13BillyBazamWaltersBillyBazamWalters2-0-0(100%)+177
14yismanyisman2-0-1(100%)+336
15aboogz24aboogz242-0-0(100%)+176
16EddieCheeks29EddieCheeks292-0-0(100%)+175
17Gunstar10Gunstar102-0-0(100%)+181
18WhitehorsePKWhitehorsePK2-0-1(100%)+183
19DA979DA9792-0-0(100%)+179
20Teetime21Teetime212-0-0(100%)+184
21DolanpjDolanpj2-0-0(100%)+177
22VitsanityVitsanity2-0-0(100%)+181
23rthill08rthill082-0-0(100%)+170
24cawright95cawright952-0-0(100%)+350
25SamRothstein84SamRothstein842-0-0(100%)+172