MLB Player Props Streak Leaderboard

NameRecordUnits
1KthumbsKthumbs8-0-0(100%)+746
2Buchholz61Buchholz618-0-0(100%)+1,477
3LaurenskiLaurenski7-0-4(100%)+439
4fjbournefjbourne7-0-1(100%)+561
5ryno223223ryno2232235-0-0(100%)+412
6EddieCheeks29EddieCheeks295-0-1(100%)+861
7JTSnow4091JTSnow40915-0-5(100%)+306
8Maselyk7Maselyk74-0-1(100%)+662
9db730db7303-0-0(100%)+260
10OceanOcean3-0-0(100%)+257
11minnich2winitminnich2winit3-0-2(100%)+275
12PropWizardPropWizard3-0-2(100%)+248
13lferna10lferna103-0-0(100%)+220
14riverrat304riverrat3043-0-1(100%)+339
15TaylorCarterTaylorCarter3-0-0(100%)+247
16miguelnochemiguelnoche2-0-0(100%)+98
17jojo491048jojo4910482-0-1(100%)+276
18badkaseybadkasey2-0-1(100%)+430
19zachgottzachgott2-0-0(100%)+249
20DevoknevoDevoknevo2-0-0(100%)+225
21MangoneMangone2-0-0(100%)+155
22JustABitFoulJustABitFoul2-0-0(100%)+163
23vwlochvwloch2-0-0(100%)+261
24DunkOnKidsAtTheYMCADunkOnKidsAtTheYMCA2-0-0(100%)+147
25Terry2124Terry21242-0-0(100%)+154